Kehitysapuyhteistyön kritiikkiä ja parannusehdotuksia, osa 2

Koska kehitysyhteistyö herättää niin runsaasti keskustelua, jatkamme tällä sivulla keskustelua siitä, kuinka kehitysavun on väitetty jopa heikentäneen joidenkin kehitysmaiden oloja. Jos haluat tietää, millaisin argumentein kehitysapua puolustetaan tai vastustetaan tai millaisia parannusehdotuksia sitä koskien on esitetty, jatka lukemista eteenpäin.

Kritiikkiä ja parannusehdotuksia, osa 2

– Toisinaan väärällä tavalla toteutetun kehitysavun vuoksi ollaan jopa ajauduttu sellaiseen tilanteeseen, jossa paikalliset tuottajat ovat joutuneet vaikeuksiin kehitysavun kautta tarjottujen ilmaisten tuotteiden vuoksi – voidaankin kysyä, että kukapa enää ostaisi paikallisen tuottajan suurella vaivalla tuottamia tuotteita, joista pitäisi maksaa korvausta, jos viereiseltä tilalta saisi samoja tuotteita ilmaiseksi? Näin vääränlaisella, joskin kenties hyvää tarkoittavalla, avulla voidaan luoda tilanteita, joissa itse asiassa haitataan paikallisen tuotannon kehittymistä.

– Monessa tilanteessa kenties paras tapa tukea paikallista yritystoimintaa, ja erityisesti naisten pyörittämää yritystoimintaa, ja tätä kautta parantaa paikallisten olosuhteita, olisi tarjota paikallisille asukkaille mikrolainoja. Erityisesti monet kehitysmaiden naiset ovat saaneet mikrolainan turvin luotua toimintaa, josta on ollut parhaimmillaan hyötyä koko ympäröivälle yhteisölle. On aika upeaa ajatella, että jo muutaman ompelukoneen hankkiminen voi auttaa kehitysmaan naista luomaan itselleen kukoistavan yrityksen, josta on hyötyä koko yhteisölle. Jos haluat tietää lisää mikrolainoista, jatka lukemista seuraavalta sivultamme, jolla kerromme lisää tästä erinomaisesta järjestelystä.

– Nykyisen kaltaista kehitysyhteistyötä paremmin voisi toimia järjestelmä, jossa kehitysavun sijasta alettaisiin käydä oikeudenmukaisesti toimivaa kauppaa kehitysmaiden kanssa ja että kansainvälisestä päätöksenteosta tulisi tasavertaista. Tämän tavoitteen saavuttaminen tarvitsisi maailmantalouden rakenteellista kehittämistä.

– Kehitysapuyhteistyötä vastustava kritiikki väittää, että avun antaminen voi passivoida autettavan maan poliittisia muutoksia sekä ylläpitää kehitysmaiden korruptoituneisuutta.

– Kehitysapuyhteistyön avulla pyritään tukemaan demokratiaa, minkä vuoksi sen puolustajat katsovat, että tehtävä työ puolustaa paikkaansa. Mutta kuinka tehokkaasti tässä tavoitteessa on onnistuttu ja voisiko kehitysmaiden demokratiaa tukea myös jotenkin muuten?

– Kehitysyhteistyön sisältöjä tulisi muuttaa. Pitäisi miettiä erittäin tarkkaan, ketä, miten ja miksi jotakin maata tuetaan.

– Työn pitäisi olla nykyistä läpinäkyvämpää.

– Työn vaikuttavuudesta pitäisi saada nykyistä enemmän todisteita.

– Kehitysavun aikaansaamat tulokset ovat ristiriitaisia ja sen vaikuttavuutta on vaikea mitata.
– Voidaan jopa sanoa, että huonosti suunniteltu ja suunnattu kehitysapu saattaa johtaa kehitysmaiden rappeutumiseen.

– Kehitysavun piiristä löytyy monia esimerkkejä siitä, kuinka työ ei ole onnistunut – esimerkiksi Sambiassa on nähtävillä Suomesta lähetettyjä romuttuneita Sisuja lojumassa maan teiden reunoilla ja eräässä kehitysmaassa suunniteltu ja rakennettu lääketehdas ei ollut toimiva ratkaisu.

– Kriitikoiden mielestä kehitysavun avulla on saatu aikaan hyvin vähäisiä tuloksia ja kehitysyhteistyön laatu on usein heikkoa.

– Kehitysavun kautta saatujen tulosten ei ole kyetty osoittaneen viitteitä siitä, että kehitysavun kautta olisi saatu aikaan kestäviä tuloksia.

– Osa on sitä mieltä, että tulokset eivät ole oikeassa suhteessa verrattuna panoksiin.
– On jopa arvioitu, että ainoastaan 15 prosenttia kehitysapuun suunnatuista varoista käytetään siihen tarkoitukseen, joihin ne on tarkoitettu.

– Kritiikin mukaan apua antamalla pyritään vaikuttamaan apua saavien maiden poliittiseen sekä yhteiskunnalliseen toimintaan.

– Osa suomalaisista ministereistä on myös sitä mieltä, että kehitysyhteistyö pitäisi lopettaa ja käydä sen sijaan kehitysmaiden kanssa normaalia kauppaa sekä tehdä heidän kanssaan taloudellista yhteistyötä, jonka kautta kehitysmaat saisivat rahavirtoja. Markkinavoimat pitäisivät tämän näkemyksen mukaan huolen siitä, että ellei tulosta synny, ei rahaakaan enää tipu.

– Osa kriitikoista on sitä mieltä, että kehitysapu kannustaa maita jopa olemaan kehittymättä.